Videocation

Videocation - HMS for verneombud og AMU-medlemmer - Karine Einang

Velkommen til HMS-kurs for verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg (AMU)! Verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg (AMU) plikter å gjennomgå tilstrekkelig HMS-opplæring. Kurset oppfyller arbeidsmiljølovens krav til opplæring av verneombud og AMU-medlem, men vil være like relevant for ledere og andre – som for eksempel ansatte innen HMS og HR, eller tilitsvalgte. Kurset gjøre deg som er verneombud eller medlem av virksomhetens arbeidsmiljøutvalg i stand til å ta riktige og trygge beslutninger om HMS. Her vil du lære mer om hva du kan gjøre for å utføre rollen din på best mulig måte; du vil få grundig informasjon om regelverket; lære mer om hva oppgavene dine egentlig går ut på; og du vil finne ut av hvor du kan lete når du trenger ytterligere svar. NB! Dette kurset er ment for virksomheter og bransjer hvor partene har avtalt kortere opplæringstid enn 40 timer, men kan også inngå som en et blended learning-kurs for de virksomhetene som skal ha minst 40-timers HMS-opplæring. I dette kurset vil blant annet lære mer om: Fysisk og psykososialt arbeidsmiljø Ulykker og ulykkesforebyggende arbeid Internkontroll Systematisk HMS-arbeid Arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter Den enkeltes rolle i arbeidsmiljøarbeidet ROS-analyse Kommunikasjon og samarbeid Vernerunder og oppfølging

 1. Karine Einang

 1. Introduksjon til kurset

 2. Kortere opplæringstid

 3. Din rolle er viktigere enn du tror

 4. Verneombudet – en hjelper i arbeidsmiljøarbeidet

 5. Verneombudets rolle og viktigste oppgaver

 6. AMU – en annen hjelper i arbeidsmiljøarbeidet

 7. AMU-medlemmets viktigste oppgaver

 8. HMS-regelverket – langt fra en jungel

 9. Mer lærdom fra Arbeidsmiljøloven

 10. Arbeidsgivers plikter

 11. Arbeidstakers rett og plikt til medvirkning

 12. Hva er egentlig varsling?

 13. Hvordan går vi fram i varslingssker?

 14. Systematisk HMS-arbeid

 15. Å sette gode HMS-mål

 16. Verneutstyr

 17. Risikovurderinger

 18. Vernerunder som virkemiddel i arbeidsmiljøarbeidet

 19. Bedriftshelsetjenesten – en ekstern hjelper i arbeidsmiljøarbeidet

 20. Krav til tilrettelegging, medvirkning og utvikling

 21. Krav til det psykososiale og fysiske arbeidsmiljøet

 22. Registrering av skader og sykdommer

 23. Kontrolltiltak i virksomheten

 24. Informasjon og kommunikasjon

 25. Konflikter

 26. Avslutning

 1. HMS, lover og regler

 • Lære hvordan vi kan jobbe systematisk med HMS-regelverket for å tilfredsstille kravene
 • Verneombudet, AMU og BHT sine roller i HMS-arbeidet
 • Utføre en enkel risikovurdering og lage planer og tiltak basert på denne
 • Bli trygg i rollen din som følge av forståelsen av HMS-arbeid i alle ledd
 • Kunne bidra til et inkluderende arbeidsliv for å senke sykefraværet, styrke arbeidsmiljøet, og sørge for at alle blir involvert i arbeidet de er satt til å utføre
 • Håndtere konflikter så virksomheten kommer styrket ut av den