Videocation

Videocation - 100 forbedringsverktøy - Sidsel Winther Storaas

Hvor sløser dere i bedriften? Identifiser tidstyvene og skap bedre flyt med disse forbedringsverktøyene! Noen snakker om Lean, andre om kvalitet, digitalisering, agile metoder og Six Sigma – eller god gammeldags sunn fornuft satt i system. I dette kurset får du 100 forbedringsverktøy på løpende bånd som umiddelbart kan omsettes i din virksomhet for å øke kvalitet, produksjon, innovasjon, prosess og motivasjon. Du lærer konkrete metoder og teknikker som har dokumentert effekt på arbeidsflyt og problemløsing. Sidsel Winther Storaas deler sin ekspertise på Six Sigma, Kvalitet og Lean med deg gjennom 100 leksjoner og 100 forbedringsverktøy. Spilletid: ca. 7 timer og 30 minutter

 1. Sidsel Winther Storaas

 1. Hva skal du levere i forbedringsprosjektet? Du trenger et Prosjektmandat.

 2. Kartlegg prosessen din med SIPOC!

 3. Lytt til “Kundens stemme” (VOC)

 4. Lever det kundene ønsker – vær kritisk til kvalitet!

 5. Pareto – let etter de vitale få (20/80-regelen)

 6. A3 – Imponer ledelsen med en enkel problembeskrivelse

 7. Grunnårsaksanalyse med 5 ganger hvorfor (5WHYs)

 8. Visualiser prosessen og se hvor dere sløser med verdistrømskartlegging

 9. Hent frem kreativiteten i teamet med idémyldring!

 10. Hvem gjør hva og hvem har ansvar? Finn det ut med RACI kompetansematrise

 11. Flytdiagrammer – finn flyten og gjør jobben enklere

 12. Mye data? Avdekk variasjon med et Histogram

 13. Y = f(x) – identifikasjon av de viktigste driverne i en prosess

 14. Er det verdt å gjennomføre? Gjør en kost/nytte-vurdering!

 15. Kjør forbedringsprosjekt, målrettet og proft med DMAIC

 16. Ta beslutninger basert på data og fakta med basic statistikk og variasjon

 17. 5S – sortere, systematisere, skinne, standardisere og sikre

 18. Raske forbedringshendelser med Kaizen-metoden

 19. Kanban – effektiviser og gjør klar for “just-in-time”

 20. Få oversikt med forbedringstavler

 21. Rotårsakanalyse – kom til kjernen av problemene

 22. "Design for Six Sigma" – innovasjon, nyskapning og nydesign

 23. Muri Mura Muda – bli kvitt sløsingen

 24. Gemba – gå til kilden og finn ut det faktiske problemet

 25. Kvalitetstankegang – et genuint og inderlig ønske om å levere bra saker

 26. Business Excellence er fullt mulig!

 27. Prosesskartlegging – hva gjøres, og hva skjer?

 28. Skap attraktiv kvalitet med Kanomodellen

 29. Hva er utgangspunktet? Finn Baseline – eller grunnlinja!

 30. Datainnsamlingsplan for å bekrefte og måle problemet

 31. Årsak/virkning – Ishikawa-diagram

 32. Failure Mode and Effect Analysis – FMEA

 33. Flyteffektivitetsanalyser – Flow Efficiency Analysis, FEA

 34. Kvalitetssirkler for personlig vekst, kvalitet og produktivitet

 35. Regresjonsanalyse – hva er fakta, og hva er støy?

 36. Aktivitetsnettverksdiagram – Work Breakdown Structure

 37. Affinitetsdiagram – perfekt til idémyldring og workshops

 38. Joseph Juran – du må snakke “pengenes språk”

 39. W. Edwards Deming – “If Japan can, why can’t we?”

 40. Walter A. Shewhart – opphavet til PDCA og statistisk prosesskontroll

 41. Armand V. Feigenbaum – økonomisk resultatansvar og systemtankegang

 42. Kauro Ishikawa – 7 verktøy for kvalitet

 43. Philip Crosby – kvalitet er gratis

 44. Shigeo Shingo – pragmatikeren som lagde de gode metodene

 45. Taiichi Ohno – mannen bak Toyota Production Systems (TPS)

 46. Kommunikasjonsplan – gjør implementeringen enkel

 47. Kontrolldiagram – ingen prosess er komplett uten

 48. Analyse av målsystemer – hva om målebåndet er feil?

 49. Sigma-beregninger – hvor presis er du i dine leveranser?

 50. Del opp prosjektet og sjekk underveis med Gateway-review

 51. Hva lover du kundene dine? Hva er deres kvalitetspolitikk?

 52. Sikre suksess med risikoevaluering og risikostyring

 53. Pilottesting – test ut løsningen i mindre skala

 54. Sikre at forbedringen forblir en forbedring med en kontrollplan

 55. Finn produksjonstakten med takttime/takttid

 56. Benchmarking – hvor god er vår prosess, eller våre produkter, sammenlignet med de beste?

 57. Bli kvitt flaskehalser og køer med Little’s Law

 58. Briljér i møtene med gode grafer og diagrammer

 59. Pokayoke – feilsikring, eller idiotsikring, om du vil

 60. Hvitt belte – ett sted må reisen starte

 61. Gult belte – når du skal bidra til forbedring

 62. Grønt belte – når du leder dine første forbedringsprosjekter

 63. Sort belte – når du må løse de vanskelige problemene

 64. Master Black Belt – læremesteren og den betrodde rådgiveren til toppledelsen

 65. Champion – lederen som eier prosjektet må også kunne noe om forbedring

 66. Prosesseier – ta ansvar for kvalitet, faglig integritet og kontinuerlig forbedring i prosessene

 67. SDCA/PDCA – Standardise vs Plan, Do, Check, Act

 68. Boksediagram – finn sammenhengene mellom ulike grupper data

 69. Teorioppfattelse – å ta beslutninger basert på ubeviste sannheter

 70. Å ta beslutninger basert på dyptgående kunnskap og analyse av data

 71. Systemtankegang – sett prosesser og oppgaver i system

 72. Hoshin Kanri – det hemmelige våpenet til japanske styringssystemer

 73. Downtime – 8 former for sløsing

 74. "Big Q" eller "little q" – strategisk eller operativ kvalitetsledelse?

 75. SWOT – styrker, svakheter, muligheter, trusler og PEST – politisk, økonomisk, sosialt og teknologisk

 76. Gjør en stakeholderanalyse (interessentanalyse)

 77. Identifiser mangler i omsetningen med en kvalitetskostnadsanalyse

 78. Hva er oddsen? Finn den med ulike statistiske fordelinger

 79. Å navigere i et prosesslandskap

 80. Løsningsmatrise – å evaluere ulike løsninger opp mot gitte evalueringskriterier

 81. Hypotesetesting: Hvem har rett?

 82. Design av eksperiment – forstå prosessen enda bedre!

 83. Avslør dine “skjulte fabrikker” med Rolled Throughput Yield

 84. Finn ut hvor problemet ligger ved hjelp av multi-variasjonsdiagrammer

 85. Bli mer flyteffektiv med just-in-time- og pull-prinsippet

 86. Finn din feilmargin ved hjelp av konfidensintervaller

 87. Få kvaliteten du ønsker med trinnvis kvalitetsplanlegging, eller QDF: Quality Function Development

 88. Yamazumi – analyse av ikke-verdiskapende og verdiskapende aktiviteter

 89. Få orden i kaoset med stratifiseringer

 90. Fjern hindre for vedlikehold med TPM: Total Productive Maintenance

 91. Bruker du lang tid på å sette opp og gjøre klart til å gjennomføre en prosess- Se om du får ordnet dette med SMED – Oppsett og konfigurasjon

 92. Få full oversikt med produksjonkontroll-tavle og andre tavler for prosesskontroll

 93. Klarer du å møte etterspørselen med dine prosesser – Kjør en Prosessbelastningskalkulasjon

 94. Går dere i beina på hverandre – Lag et Spagettidiagram for å finne en bedre løsning

 95. Samle troppene for å holde alle oppdatert og planlegge fremover i et Obeya – krigsrom

 96. Lær av Kennedy – bruk Team-tankegang og ikke gruppetenkning

 97. Trenger du å finne ut av hvordan og om to ting henger sammen – Bruk Chi kvadrat test – Chi square test

 98. Ønsker du effektiv produksjonsplanlegging – uten for mye variasjon – Skap produksjonsflyt ved hjelp av Heijunka

 99. Når du vil velge den beste opsjonen av flere muligheter må du kanskje gjøre en ANOVA – en analyse av variasjon

 100. Fremtiden er her – sjekk ut Kvalitet 4.0 – Quality 4.0

 1. Agile metoder, lean og kvalitetsledelse

 2. Organisasjonsutvikling og HR

 3. Innovasjon og entreprenørskap

 • Problemløsing: A3, verdistrømkartlegging, rotårsaksanalyse m.m.
 • Six Sigma: DMAIC, DFSS, årsak/virkning
 • Kvalitet: Kvalitetstankegang, kvalitetssirkler
 • Lean: SIPOC, prosesskartlegging, flyteffektivitetsanalyse, 5Why, 5S